DOM OPIEKI ŚW. FRANCISZKA

prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

DOM

powstał w 1995 roku

KAPLICA pw. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

- miejsce modlitwy 

PATRONEM DOMU

jest św. Franciszek z Asyżu

DOM POSIADA 57 MIEJSC

- jest to placówka dla kobiet

ZAPEWNIAMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ

osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku

Warunki lokalowe

Informacje na temat warunków przyjęcia

 1. Do Domu Opieki przyjmowane są osoby wymagające 24 godzinnej opieki.
 2. Dom Opieki przyjmuje tylko kobiety.

WARUNKI PRZYJĘCIA
I. W celu rozpoczęcia procedury przyjęcia do Domu Opieki św. Franciszka zapraszamy do kontaktu osobistego w celu pobrania dokumentów potrzebnych do przyjęcia lub telefonicznego: 22 843 61 41.

II. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Domu Opieki św. Franciszka przy ul. Zawrat 26 w Warszawie.

III. Komplet dokumentów powinien zawierać:

 1. Podanie o przyjęcie podpisane przez podopiecznego lub jego opiekuna prawnego lub kuratora,
 2. W przypadku ustanowienia opiekuna/kuratora potrzebna jest zgoda sądu na umieszczenie w domu opieki,
 3. Skierowanie do domu opieki św. Franciszka wypełnione przez lekarza sprawującego nad nim ostatnio opiekę oraz lista aktualnie przyjmowanych leków.
 4. Skala Barthel (zakres czynności życiowych podstawowych podopiecznego) oceniona przez lekarza lub pielęgniarkę.
 5. Kserokopie dokumentacji medycznej (kopie wypisów ze szpitala) oraz aktualne badania (nie starsze niż 3 miesiące): morfologia krwi, badania biochemiczne: mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipidogram, elektrolity: sód, potas; INR (u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe), TSH u osób z chorobami tarczycy, badanie ogólne moczu, EKG.
 6. Dom Opieki sprawuje opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, tzn. posiadającymi aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności.

Do Domu Opieki  nie przyjmujemy osób:

 • Wymagających całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji 
  (Zakład nie prowadzi całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozuje chorych – bazuje na wcześniej postawionej diagnozie).
 • W terminalnej fazie choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna).
 • Ze współistniejącą chorobą zakaźną.
 • Z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
 • Z założoną rurką tracheotomijną.

Opłata za pobyt Podopiecznego w Domu Opieki obejmuje:

 1. Opłatę podstawową która wynosi:

opłata podstawowa 4000 zł (nie zawiera rehabilitacji, ani leków, ani pieluch)

Od 01.01.2023 r. – 4500zł

 1. Opłaty dodatkowe:
  1. Opłata za leki sprawozdanie za poniesione koszty (faktury imienne) przygotowywane jest na koniec każdego miesiąca. Opiekun podaną kwotę wpłaca na konto placówki.
  2. Opłata za pieluchy – sprawozdanie za poniesione koszty (faktura imienna) przygotowywane jest na koniec każdego miesiąca.
  3. Opłata za środki opatrunkowe i specjalistyczne opatrunki.
  4. Opłata za konsultacje specjalistyczne /jeżeli były świadczone/. Opłata za konsultacje specjalistyczne i usługi dodatkowe podlega refundacji przez opiekuna bezpośrednio po
   wykonanej czynności.

 Dom Opieki zobowiązuje się do zapewnienia podopiecznemu:

 1. Miejsca pobytu w pokoju jedno lub kilkuosobowym.
 2. Całodziennego wyżywienia.
 3. Opieki medycznej lekarza POZ, lekarza internisty.
 4. Całodobowej opieki pielęgniarskiej.
 5. Leczenia farmakologicznego.
 6. Umożliwienia odpłatnych konsultacji specjalistycznych po uzgodnieniu z Opiekunem.
 7. Zakupów leków, których koszt będzie refundowany przez opiekuna.
 8. Warunków do wypoczynku.
 9. Warunków do odbywania praktyk religijnych.
 10. Warunków do utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i Opiekunem.

 Dom Opieki nie zobowiązuje się do:

 1. Zapewnienia pobytu Podopiecznego w pokoju, do którego został przyjęty.
 2. Odpowiedzialności za pieniądze i wartościowe przedmioty pozostawione Podopiecznemu.
 3. Zwrotu kosztów pobytu Podopiecznego za dni jego nieobecności w Domu Opieki , /np. pobyt w szpitalu, u rodziny, znajomych, w sanatorium itp./
 4. Opieki nad Podopiecznym przebywającym w szpitalu.
 5. Ustalania spraw związanych z pogrzebem.